Menu

Plan vedr. selvevaluering for skoleåret 2012/13.                                         Halsted sep. 2012.

I henhold til Lov for Højskoler, Efterskoler mm. §17,stk1 kræves det at: 

Bestyrelsen tilrettelægger en plan for skolens årlige evaluering af dens virksomhed i forhold til værdigrundlaget. 

I lovforslagets bemærkninger står der endvidere:

Lovforslaget indeholder en bestemmelse om, at enhver skole en gang årligt foretager en selvevaluering på baggrund af skolen værdigrundlag, de mål den har stillet sig, den måde skolen har ønsket at nå målene på og resultaterne heraf. Selvevalueringen skal være offentlig tilgængelig i et sprog og en form, som er alment forståelig.

I skoleåret 2012/13 vil ledelsen på Halstedhus Efterskole, i samarbejde med bestyrelsen, selvevaluere samarbejdsudvalget. Samarbejdsudvalget har til formål at være et demokratisk organ på medarbejderniveau, hvor de grundlæggende politikker og retningslinjer for skolens dagligdag og personalepolitikker bliver besluttet.

Sammensætningen af samarbejdsudvalget er givet på følgende måde:

3 repræsentanter fra ledelsen: Forstanderen, forretningsføreren og souschefen.

3 repræsentanter fra medarbejdersiden: TR, AMR og en medarbejdervalgt repræsentant.

Det vil sige, at samarbejdsudvalget består af 6 personer, 3 fra ledelsessiden og 3 fra medarbejdersiden.

Ledelsen vil med afsæt i værdigrundlaget evaluere samarbejdsudvalget for at sikre, at vi også i samarbejdsudvalget lever op til gensidig respekt og ligeværdighed bla. også på medarbejderniveau, ligesom alle har et medansvar for fælleskabet på arbejdspladsen.
Udpluk af værdigrundlaget på Halstedhus Efterskole.

Halstedhus Efterskole er oprettet af Mariaforbundet. Skolens ånd bygger på gensidig respekt og tolerence mellem elever og medarbejdere, og at alle er ligeværdige.

Vi lægger vægt på det levende ord og søger gennem bl. a. samtalen at styrke den enkeltes engagement og herigennem også fællesskabet, hvor alle har et medansvar.

Samarbejdsudvalget er central for hverdagen på Halstedhus, og det er derfor af højeste prioritet for bestyrelsen og ledelsen, at denne funktion fungerer optimalt.

Samarbejdsudvalget vil blive evalueret med afsæt i skolens værdigrundlag på følgende måde: 

  1. Der vil blive lavet en skriftlig spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejderne, hvor medarbejderens indflydelse i forhold til samarbejdsudvalget vil blive undersøgt. Alle medarbejdere skal besvare spørgsmålene, for at få et bredt evalueringsmateriale. 
  2. Medarbejderne vil som en del af medarbejderudviklingssamtalen, i en drøftelse med nærmeste leder, skulle evaluere samarbejdsudvalget.

Ovenstående selvevaluering 2012/13, godkendt på bestyrelsesmøde den 27.august 2012.

Ole Rommelhoff
formand bestyrelsen


Konklusioner selvevaluering
·       Som udgangspunkt ved medarbejderne godt, hvem der sidder i samarbejdsudvalget, og hvad de arbejder med. Dog burde alle vide dette, så det vil blive gennemgået på næste personalemøde.

·       Medarbejderne ved godt, hvordan de får indflydelse, og hvor de finder dagsorden og referater. Dem der svarer nej, giver udtryk for, at de ikke benytter sig af det eller har sat sig ind i samarbejdsudvalget.

·       De valgte medarbejdere kan styrke deres tilbagemeldinger til kollegaerne – TAP kan gøre dette ved formiddagsmøderne og lærerne til lærermøderne.