Lovmæssige informationer - Halstedhus Efterskole

Lovmæssige informationer

Om Halstedhus Efterskole

Som efterskole er man underlagt nogle informationer, som skal være tilgængelige via skolens hjemmeside. Dem har vi samlet i vinduerne i venstre side.

Formål

Skolens formål er at drive efterskole inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler.

Skolen vil, med afsæt i Gerda Müllers skoletanker omkring de samfundsengagerende og fornyende pædagogiske elementer, give unge teoretiske kundskaber, praktiske færdigheder og social forståelse, og undervisningen skal stå mål med tidens behov og udfordringer.

Halstedhus Efterskole er en idrætsefterskole, hvor vi optager elever, der har særlig interesse i håndbold, fodbold, golf, ridning, svømning, dans eller eSport.

Værdigrundlag

Halstedhus Efterskole er oprettet af Mariaforbundet. Skolens ånd bygger på gensidig respekt og tolerence mellem elever og medarbejdere, og at alle er ligeværdige.

Vi lægger vægt på det levende ord og søger gennem bl. a. samtalen at styrke den enkeltes engagement og herigennem også fællesskabet, hvor alle har et medansvar.

Gennem en bred vifte af boglige, praktiske og kreative/musiske fag forsøger vi at ruste den enkelte elev til at klare sig i – og forholde sig positivt kritisk til – det moderne samfund.

Vedtægter

§ 1. Hjemsted, værdigrundlag og formål

Skolens hjemsted er Lolland Kommune.

Skolens formål er at drive efterskole inden for rammerne af de gældende regler om frie kost-skoler.

Skolen vil, med afsæt i Gerda Müllers skoletanker omkring de samfundsengagerende og fornyende pædagogiske elementer, give unge teoretiske kundskaber, praktiske færdigheder og social forståelse, og undervisningen skal stå mål med tidens behov og udfordringer. Halstedhus Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Institutionen er oprettet den 4.juni 1980.

Skolens værdigrundlag

Halstedhus Efterskole er oprettet af Mariaforbundet. Skolens ånd bygger på gensidig respekt og tolerance mellem elever og medarbejdere, og at alle er ligeværdige.

Vi lægger vægt på det levende ord og søger gennem bl.a. samtalen at styrke den enkeltes engagement og herigennem også fællesskabet, hvor alle har et medansvar.

Gennem en bred vifte af boglige, idrætslige og praktisk/kreative fag, forsøger vi at ruste den enkelte elev til at klare sig i – og forholde sig positivt kritisk og aktivt til – det moderne samfund.

Skolen ejer de ejendomme, hvorfra Halstedhus Efterskole drives.


§ 2. Skolekredsen

Som medlemmer af skolekredsen kan optages alle myndige personer, der føler tilknytning til skolen, herunder skolens tidligere og nuværende elever og deres forældre, skolens forhenværende og nuværende medarbejdere, samt andre der ønsker at støtte Halstedhus Efterskole.

Medlemskab af skolekredsen godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges generalforsamlingen både af den, som bestyrelsen har afslået at optage og af et mindretal af bestyrelsen

Bestyrelsen kan træffe bestemmelse om, at medlemmerne først får stemmeret efter 6 måneders medlemskab

Af medlemmerne opkræves et kontingent én gang årligt. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til andel i skolens overskud.

Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld.

Skolens årsrapport udleveres af skolen senest 14 dage før den generalforsamling, hvor regnskabet skal behandles. Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug ved tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed. Skolens medarbejdere har ret til indsigt i samme materiale.


§ 3. Skolens drift

Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud og ved betaling fra eleverne.

Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til størst mulig gavn for skolen, f.eks. forbedring af undervisningsmaterialer, byggeforanstaltninger og lignende.

Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end skolen disponerer over.

Værdipapirer skal noteres på skolens navn.


§ 4. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen består af skolekredsens medlemmer.

Medlemskab af skolekredsen giver adgang til på generalforsamlingen at afgive én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne, jf. §12, og træffer beslutning om skolens nedlæggelse, jf. §13.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Indkaldelse sker skriftlig med mindst 14 dages varsel ved almindeligt brev til medlemmerne og med mindst følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Forstanderens beretning

  4. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport for skolen til godkendelse

  5. Forelæggelse af skolens budget til orientering

  6. Fastsættelse af kontingent

  7. Indkomne forslag

  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.

  9. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. De indkomne forslag bekendtgøres for medlemmerne senest 2 dage før generalforsamlingen.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer, jfr. dog § 13.

Dirigenten eller minimum 10 medlemmer kan begære skriftlig afstemning.

Ekstraordinært generalforsamling indkaldes på samme måde som ordinær generalforsamling og skal afholdes senest 4 uger efter, at mindst 30% af  medlemmerne af skolekredsen eller mindst 3 medlemmer af bestyrelsen har fremsat ønske herom.

Skriftlig forslag til dagsorden skal indsendes til formanden samtidig med begæring om ekstraordinær generalforsamling.

Der tages referat af drøftelser og vedtagelser på generalforsamlingen.

Referat underskrives af dirigenten og opbevares på skolen.


§ 5. Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af 5 stemmeberettigede medlemmer, som vælges blandt skolekredsens medlemmer. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 3 år ad gangen, således at 2 medlemmer afgår det første år,  2 medlemmer afgår det andet år, og 1 medlem afgår det sidste år. Genvalg kan finde sted.

Suppleanten er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.

Medarbejdere og elever ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller deltage i valg af medlemmer.

Familiemedlem/samlever til en ansat på Halstedhus Efterskole kan ikke stille op til bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper, også med deltagere, der ikke er medlemmer af bestyrelsen.

Hvis et medlem af bestyrelsen ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. lovens   § 7, stk 2 og 3 om bl.a. frie kostskoler, skal medlemmet udtræde af bestyrelsen, Derefter skal hurtigst muligt vælges et nyt medlem for den resterende valgperiode jf. stk 1 og §4.


§ 6. Bestyrelsens opgaver og ansvar

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig for dens økonomi.

Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn.

Bestyrelsen er ansvarlig over for skolekredsen.

Bestyrelsen er tillige ansvarlig over for Undervisningsministeren, herunder for at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes.

Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen, ved kvalificeret stemmeflertal af den samlede bestyrelse. Ved kvalificeret flertal forstås 2/3 flertal.  

Ansættelse og afskedigelse af fastansatte lærere sker efter indstilling fra forstanderen.

Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen.

Bestyrelsen godkender en årsplan og en indholdsplan for det enkelte kursus.

Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt årsrapport, jfr. § 10.

Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet om skolens nedlæggelse.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen godkender en plan for den årlige evaluering af skolens virksomhed på grundlag af dens værdigrundlag.


§ 7. Bestyrelsens arbejde m.v.

Bestyrelsen holder møde, når formanden eller mindst 2 medlemmer finder det nødvendigt, dog mindst 4 gange årligt.

Formanden indkalder skriftligt til møde og meddeler samtidig hvilke emner, der skal behandles.

Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden. 

Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger herunder eventuelt afstemningsresultat føres til referat.

Efter hvert møde underskrives referatet af mødets deltagere.

Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i referatet, som opbevares på skolen.

Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom træffes dog ved kvalificeret stemmeflertal af den samlede bestyrelse. Ved kvalificeret flertal forstås 2/3 flertal. 

Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse.

I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet.

I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af referatet, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger.

En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold.

I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt m.v.

Forstanderen, forretningsfører og en repræsentant for medarbejderne deltager uden stemmeret i møderne. Bestyrelsen kan desuden anmode andre, herunder repræsentanter for eleverne, om at deltage i møderne.

Bestyrelsen kan beslutte at holde møde alene for bestyrelsens medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler, men har ret til at få dækket direkte udgifter ved bestyrelsesarbejdet.

Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for medlemmerne.


§ 8. Skolens daglige ledelse 

Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar.

Forstanderen foretager indstilling til skolens bestyrelse om ansættelse og afskedigelse af de til skolen knyttede fastansatte lærere.

Forstanderen ansætter og afskediger skolens øvrige medarbejdere.

Ved forstanderens fravær ud over en måned skal der konstitueres en forstander

Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandler, der ligger inden for den daglige ledelse af skolen.

Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og kap. 8 om tavshedspligt m.v.


§ 9. Samarbejdsråd

Samarbejdsrådet består af forstanderen og skolens faste medarbejdere.

Samarbejdsrådets erklæring om skolens undervisningsplan indhentes af bestyrelsen.

Forud for bestyrelsens endelige beslutning om væsentlige ændringer ved skolens forhold, kan bestyrelsen indhente samarbejdsrådets udtalelse, f.eks. i forbindelse med væsentlige ændringer i organisationen.

Samarbejdsrådet kan forelægge enhver sag for bestyrelsen.

Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og kap. 8 om tavshedspligt m.v.

 

§ 10. Regnskab og revision

Skolens regnskabsår er kalenderåret.

Årsrapporten opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af frie kostskoler.

Den reviderede årsrapport bilagt revisionsprotokollat sendes til bestyrelsens formand i god tid, så det kan nå at være gennemarbejdet af bestyrelsen inden indkaldelsen til den årlige ordinære generalforsamling.

Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive den reviderede årsrapport inden forelæggelse på generalforsamlingen.

Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jfr. § 7.

Bestyrelsen udarbejder hvert år inden regnskabsårets begyndelse, i samarbejde med forstanderen, et budget for det kommende år.

 

§ 11. Tegningsretten

Skolen tegnes af bestyrelsens formand i forening med mindst et medlem af bestyrelsen. Tegningsretten kan ikke delegeres.

Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves et kvalificeret flertal af bestyrelsesmedlemmernes, herunder formandens underskrift.

 

§ 12. Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne skal vedtages med 2/3 flertal af de fremmødtes stemmer på to efter hinanden følgende generalforsamlinger afholdt med mindst 14 dages mellemrum.

Vedtægtsbestemmelser og ændringer heri skal godkendes af Undervisningsministeriet jf. §7 i tilskudsbekendtgørelsen for frie kostskoler.


§ 13. Nedlæggelse

Beslutning om skolens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle dets medlemmer stemmer for.

Opnås et sådant flertal ikke, men har 2/3 af de fremmødte medlemmer stemt for, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal af de mødte medlemmer.

Ophører skolen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.

Nedlægges skolen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation.

Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med ovennævnte.

Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler og fortrinsvis til skoler, der støtter Gerda Müllers tanker, jf. § 1.


Vedtægten er vedtaget i overensstemmelse med reglerne for vedtægtsændringer i den tidligere vedtægt.   


I bestyrelsen for Halstedhus Efterskole, den 21/11  2011

                               

formand – Ole Rommelhoff                                 

næstformand –  Christian Fischer 

bestyrelsesmedlem –  Jack Clausen

bestyrelsesmedlem – Betina Siegvardsen 

bestyrelsesmedlem – Jørgen Larsen


Vedtægterne tiltrådt af Undervisningsministeriet, den   28 /11  2011  .

PERSONDATALOV

Her finder du alle relevante dokumenter vedr. persondataloven på Halstedhus Efterskole

DOWNLOAD PDF

UVM-rapport

Se resultatet af den seneste undervisningsmiljørapport fra Halstedhus Efterskole – juni 2020.

DOWNLOAD PDF

Konklusion og handleplan på undervisningsmiljørapport

DOWNLOAD PDF

Mobbeplan

På Halstedhus Efterskole accepterer vi ikke mobning, derfor har vi lavet en mobbehandleplan, som beskriver hvordan vi forebygger og løser evt. mobningsproblematikker på skolen.

DOWNLOAD PDF

Selvevaluering

Selvevaluering for skoleåret 2019/20


DOWNLOAD PDF

Årsplan og evaluering

Her finder du den godkendte årsplan for Halstedhus Efterskole – 2020/21

DOWNLOAD PDF

Her finder du den godkendte årsplan for Halstedhus Efterskole – 2021/22

DOWNLOAD PDF

Her finder du evaluering- og opfølgningsplan for Halstedhus Efterskole

DOWNLOAD PDF

Karakterer

Hvert år laves der statistik på karaktergivningen mv. ved afgangsprøverne. På nedenstående link kan du finde diverse resultater for Halstedhus Efterskole.

Se Karakterfordeling

Indholdsplan

Her kan du se læse indholdsplanen for skoleåret 2020/21. Det er en plan, der beskriver indholdet af kursustilbuddet/efterskoleåret på Halstedhus Efterskole i forhold til fag, ture, socialt samvær mv.

DOWNLOAD INDHOLDSPLAN

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.